biuro@geoster.pl

GEOSTER

Oferta

Oferujemy rzetelne i terminowe wykonywanie zleceń
szczególnie w asortymencie:

1. Obsługa geodezyjna inwestycji kolejowych: Modernizacje, rewitalizacje, remonty, wymiany nawierzchni, naprawy główne i bieżące, regulacje, naprawy awaryjne i inne.

2. Obsługa geodezyjna budowy obiektów mostowych – szczególnie mosty i wiadukty kolejowe, przejścia podziemne, przepusty, ekodukty.

3. Obsługa inwestycji drogowych, liniowych (sieci uzbrojenia terenu), kubaturowych i innych.

4. Obsługa inwestycji hydrotechnicznych.

5. Zakładanie i obliczanie osnów geodezyjnych (Kolejowe Osnowy Specjalne, wysokodokładne osnowy realizacyjne, osnowy państwowe) metodami klasycznymi i satelitarnymi.

6. Sporządzanie map do celów projektowych zgodnie z wymaganiami projektanta (analogowe, numeryczne 2D, 3D, numeryczne modele terenu, przekroje hydrograficzne i inne opracowania)

7. Prowadzenie nadzoru geodezyjnego nad realizacją zadań.

8. Inne specjalistyczne zadania o wysokim reżimie dokładnościowym i jakościowym.

Doświadczenie

Mamy doświadczenie w wykonywaniu zadań przy obsłudze geodezyjnej robót torowych, okołotorowych i towarzyszących metodami klasycznymi oraz maszynowymi(AHM). Wykonujemy również obsługę geodezyjną dla maszyn torowych dużych i mniejszych (AHM, ZPUN, UNIMAT, inne kolejowe i tramwajowe)

Wiedza

Wiemy czego i na kiedy potrzebują wykonawcy i inspektorzy na placu budowy.

Dokumentacja

Umiemy sporządzić wszelkie wymagane dokumenty odbiorowe wykonanych robót. Sporządzamy również dokumentację powykonawczą włączając: mapy powykonawcze, profile podłużne, protokoły zdawczo-odbiorcze znaków regulacji, a w razie potrzeby również plany schematyczne stacji.

Bezpieczeństwo

Bezpiecznie poruszamy się po stacjach i szlakach stosując wypracowane metody wykonywania zadań na czynnych liniach kolejowych.